1.INTRODUCCIÓ

El present document (conjuntament amb tots els documents en ell esmentats) estableix les condicions per les quals es regeix l’ús d’aquesta pàgina web (www.culetsdetela.cat) i la compra de productes en la mateixa (d’ara endavant, les «Condicions»). Li preguem que llegeixi atentament les presents Condicions abans d’usar aquesta pàgina web. En utilitzar aquesta pàgina web o fer una comanda a través de la mateixa vostè consent quedar vinculat per aquestes Condicions pel que si no està vostè d’acord amb totes les Condicions i si té alguna pregunta relacionada amb les Condicions pot posar-se en contacte amb nosaltres a través de les nostres vies de contacte.

El contracte podrà formalitzar-se, a la seva elecció, en qualsevol dels idiomes en els quals les Condicions estan disponibles en aquesta pàgina web.

 1. LES NOSTRES DADES

La venda d’articles a través d’aquesta pàgina web és realitzada sota la denominació *CULETS DE TELA per Margarita Margarita Martínez Canòs, persona física espanyola amb domicili en *Avinguda Països Catalans 216, 08186 Lliçà d’Amunt (Barcelona), i amb NIF 40961085V

i amb telèfon +34 646 69 27 28 i correu electrònic info@culetsdetela.cat

 1. LES SEVES DADES I LES SEVES VISITES A AQUESTA PÀGINA WEB

La informació o dades personals que ens faciliti sobre vostè seran tractats conformement al que s’estableix en les Polítiques de Protecció de Dades. En fer ús d’aquesta pàgina web vostè consent el tractament d’aquesta informació i dades i declara que tota la informació o dades que ens faciliti són veraces i es corresponen amb la realitat.

 1. ÚS DEL NOSTRE LLOC WEB

En fer ús d’aquesta pàgina web i realitzar comandes a través de la mateixa vostè es compromet a:

 1. Fer ús d’aquesta pàgina web únicament per a realitzar consultes o comandes legalment vàlides.

*ii. No realitzar cap comanda falsa o fraudulenta. Si raonablement es pogués considerar que s’ha fet una comanda d’aquesta índole estarem autoritzats a anul·lar-lo i informar les autoritats pertinents.

*iii. Facilitar-nos la seva adreça de correu electrònic, adreça postal i/o altres dades de contacte de manera veraç i exacta. Així mateix, consent que podrem fer ús d’aquesta informació per a posar-nos en contacte amb vostè si és necessari.

Si no ens facilita vostè tota la informació que necessitem, no podrem cursar la seva comanda.

En realitzar una comanda a través d’aquesta pàgina web, vostè declara ser major de 18 anys i tenir capacitat legal per a celebrar contractes.

 1. DISPONIBILITAT DEL SERVEI

Els articles que s’ofereixen a través d’aquesta pàgina web estan únicament disponibles per al seu enviament a territori europeu.

 1. COM REALITZAR UNA COMANDA

Per a realitzar una comanda, haurà de seguir el procediment de compra online i fer clic a «Autoritzar pagament». Després d’això, rebrà un correu electrònic justificant recepció de la seva comanda (la «Confirmació de Comanda»).

 1. MITJANS TÈCNICS PER A CORREGIR ERRORS

 En tot cas, podrà corregir errors relacionats amb les dades personals aportades durant el procés de compra a través de l’adreça de correu electrònic info@culetsdetela.cat

 1. DISPONIBILITAT DELS PRODUCTES

Totes les comandes estan subjectes a la disponibilitat dels productes. Si es produïssin dificultats quant al subministrament de productes o si no queden articles en estoc, li reemborsarem qualsevol quantitat que pogués vostè haver abonat.

 1. LLIURAMENT

Tret que existeixin circumstàncies derivades de la personalització dels productes, o es produeixin circumstàncies imprevistes o extraordinàries, li enviarem la comanda consistent en els producte/s relacionats en cada Confirmació d’Enviament en el termini assenyalat en la pàgina web segons el mètode d’enviament seleccionat i, en tot cas, en el termini màxim de 30 dies a comptar des de la data de la Confirmació de Comanda.

Si per algun motiu no poguéssim complir amb la data de lliurament, l’informarem d’aquesta circumstància i li donarem l’opció de seguir endavant amb la compra establint una nova data de lliurament o bé anul·lar la comanda amb el reemborsament total del preu pagat. Tingui en compte, en qualsevol cas, que no realitzem lliuraments a domicili els dissabtes ni els diumenges.

A l’efecte de les presents Condicions, s’entendrà que s’ha produït el «lliurament» o que la comanda ha estat «lliurat» en el moment en el qual vostè o un tercer indicat per vostè adquireixi la possessió material dels productes, la qual cosa s’acreditarà mitjançant la signatura de la recepció de la comanda en l’adreça de lliurament convingut.

 1. IMPOSSIBILITAT DE LLIURAMENT

Si ens resulta impossible efectuar el lliurament de la seva comanda, intentarem buscar un lloc segur per a deixar-lo. Si no podem trobar un lloc segur, la seva comanda serà retornada al nostre magatzem. Així mateix, li deixarem una nota explicant-li on es troba la seva comanda i com fer perquè li sigui enviat de nou. Si no estarà en el lloc de lliurament a l’hora convinguda, li preguem que es posi en contacte amb nosaltres per a convenir el lliurament en un altre dia.

En cas que transcorreguts 15 dies des que la seva comanda estigui disponible per al seu lliurament, la comanda no hagi estat lliurat per causa no imputable a nosaltres, entendrem que desitja desistir del contracte i el considerarem resolt. A conseqüència de la resolució del contracte, li retornarem tots els pagaments rebuts de vostè, inclosos les despeses de lliurament  sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, en el termini màxim de 14 dies des de la data en què considerem resolt el contracte. Si us plau, tingui en compte que el transport derivat de la resolució pot tenir un cost addicional, per la qual cosa estarem autoritzats a repercutir-li els costos corresponents.

 1. TRANSMISSIÓ DEL RISC I LA PROPIETAT

Els riscos dels productes seran al seu càrrec a partir del moment del seu lliurament.

Vostè adquirirà la propietat dels productes quan rebem el pagament complet de totes les quantitats degudes en relació amb aquests, inclosos les despeses d’enviament, o bé en el moment del lliurament (segons la definició continguda en la clàusula 9 anterior), si aquesta tingués lloc en un moment posterior.

 1. PREU I PAGAMENT

Els preus de la pàgina web inclouen IVA, però exclouen les despeses d’enviament, que s’afegiran a l’import total degut segons s’exposa en la nostra Guia de Compra – Enviament.

Els preus poden canviar en qualsevol moment, però (excepte en el que s’estableix anteriorment) els possibles canvis no afectaran les comandes respecte als que ja li hàgim enviat una Confirmació de Comanda.

Una vegada que hagi seleccionat tots els articles que desitja comprar, aquests s’hauran afegit a la seva cistella i el pas següent serà tramitar la comanda i efectuar el pagament. Per a això, haurà de seguir els passos del procés de compra, emplenant o comprovant la informació que en cada pas se li sol·licita. targetes Visa, *Mastercard, American Express, *PayPal.

Per a minimitzar el risc d’accés no autoritzat, es codificaran les dades de la seva targeta de crèdit. Les targetes de crèdit estaran subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de l’entitat emissora d’aquestes, però si aquesta entitat no autoritzés el pagament, no ens farem responsables per cap retard o falta de lliurament i no podrem formalitzar cap contracte amb vostè.

 1. COMPRA COM A CONVIDAT

Aquesta pàgina web també permet la compra a través de la funcionalitat de compra com a convidat. En aquesta modalitat de compra, se li sol·licitaran únicament les dades imprescindibles per a poder tramitar la seva comanda.

Una vegada finalitzat el procés de compra, se li oferirà la possibilitat de registrar-se com a usuari o continuar com a usuari no registrat.

 1. POLÍTICA DE DEVOLUCIONS

14.1 Dret legal a desistir de la compra

Dret de desistiment

Si vostè està contractant com a consumidor i usuari, té vostè dret a desistir del contracte actual en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació.

El termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals del dia que vostè o un tercer per vostè indicat, diferent del transportista, va adquirir la possessió material dels béns o en cas que els béns que componen la seva comanda es lliurin per separat, als 14 dies naturals del dia que vostè o un tercer per vostè indicat, diferent del transportista, va adquirir la possessió material de l’últim d’aquests béns.

Per a exercir el dret de desistiment, deurà vostè notificar-nos a *CULETS DE TELA, amb domicili en * Avinguda Països Catalans 216, 08186 Lliçà d’Amunt (Barcelona), i amb NIF 40961085V i amb telèfon +34 646 69 27 28 i correu electrònic info@culetsdetela.cat, la seva decisió de desistir del contracte a través d’una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu postal o electrònic). Podrà utilitzar el model de formulari de desistiment que figura com a Annex a les presents Condicions, encara que el seu ús no és obligatori. Per a complir el termini de desistiment, n’hi ha prou que la comunicació relativa a l’exercici per la seva part d’aquest dret sigui enviada abans que venci el termini corresponent.

Conseqüències del desistiment

En cas de desistiment per part seva, li retornarem tots els pagaments rebuts de vostè, excepte les despeses de lliurament sense cap demora indeguda i, en tot cas, a tot tardar 14 dies naturals a partir de la data en la qual se’ns informi de la seva decisió de desistir del contracte actual. Procedirem a efectuar aquest reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per vostè per a la transacció inicial, tret que vostè ens indiqui el contrari, detallant expressament el mitjà de pagament a través del qual desitja que realitzem la devolució. No incorrerà en cap despesa a conseqüència del reemborsament. No obstant l’anterior, podrem retenir el reemborsament fins a haver rebut els béns, o fins que vostè hagi presentat una prova de la devolució d’aquests, segons quina condició es compleixi primer.

Deurà vostè retornar-nos o lliurar-nos directament els productes a la botiga o  sol·licitar a través de correu *electronico com procedir, en qualsevol cas, en un termini màxim de 14 dies naturals a partir de la data en què ens comuniqui la seva decisió de desistiment del contracte. Es considerarà complert el termini si efectua la devolució dels béns abans que hagi conclòs aquest termini.

Tret que realitzi la devolució dels béns a la botiga o a través d’un missatger/*courier organitzat per nosaltres, deurà vostè assumir el cost directe de devolució dels béns.

Només serà vostè responsable de la disminució de valor dels béns resultant d’una manipulació diferent a la necessària per a establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns.

14.2 Dret contractual de desistiment

A més del dret de desistiment reconegut legalment als consumidors i usuaris i esmentat en la clàusula 14.1 anterior, li concedim un termini d’1 mes comptat des de la Confirmació d’Enviament per a realitzar devolucions dels productes (excepte dels esmentats en la clàusula 16.3 següent, respecte dels quals s’exclou el dret de desistiment).

Tingui en compte que el termini d’1 mes es computarà de data a data i per tant no s’exclouran els dies inhàbils. Quan en el mes del venciment no hi hagués dia equivalent a l’inicial del còmput, el termini expirarà l’últim del mes. En cas que retorni els productes dins del termini contractual del dret de desistiment, però una vegada transcorregut el termini legal, se li reemborsarà únicament el preu pagat per tals productes. Vostè es farà càrrec dels costos directes de devolució del producte quan no realitzi la devolució en botiga o través d’un missatger organitzat per nosaltres.

Vostè podrà exercitar el seu dret de desistiment conformement al que s’estableix en la clàusula 16.1 anterior, si bé si ens comunica la seva intenció de desistir del contracte transcorregut el termini legal de desistiment, deurà en tot cas lliurar-nos els béns dins del termini d’1 mes comptat des de la Confirmació d’Enviament.

14.3 Disposicions comunes

No tindrà vostè dret a desistir del contracte l’objecte del qual sigui el subministrament d’algun dels productes següents:

– Articles personalitzats.

El seu dret a desistir del contracte serà aplicable exclusivament a aquells productes que es retornin en les mateixes condicions en què vostè els va rebre. No es farà cap reemborsament si el producte ha estat usat més enllà de la mera obertura d’aquest, de productes que no estiguin en les mateixes condicions en les quals es van lliurar o que hagin sofert algun mal, per la qual cosa haurà de ser acurat amb el/els producte/s mentre estiguin en la seva possessió. Si us plau, retorni l’article usant o incloent tots els seus embolcalls originals, les instruccions i altres documents que si escau l’acompanyin.

Podrà realitzar les devolucions en botiga o a través d’un missatger.

Devolucions en botiga.

Podrà retornar-nos els productes a la botiga física. En aquest cas, haurà d’acudir a botiga i lliurar juntament amb l’article, el tiquet electrònic que haurà rebut adjunt a la Confirmació d’Enviament. Vostè pot presentar el tiquet electrònic mostrant-lo en forma digital a través de la pantalla del seu dispositiu mòbil o portant-lo imprès a la botiga.

Devolucions a través de missatger.

Ha de posar-se en contacte amb nosaltres a través del nostre correu *electronic info@culetsdetela.cat perquè puguem organitzar la recollida en el seu domicili. (preu de la recollida 3€). Haurà de lliurar la mercaderia en el mateix paquet que la va rebre o paquet similar, seguint les instruccions que li donarem per correu *electronic o *telèfon.

 En cas que no desitgi retornar els productes a través d’alguna de les opcions que li proposarem, vostè serà responsable dels costos de devolució. Si us plau, tingui en compte que si vostè decideix retornar-nos els articles a ports deguts estarem autoritzats a carregar-li les despeses en què puguem incórrer.

Després d’examinar l’article li comunicarem si té dret al reemborsament de les quantitats abonades. El reemborsament s’efectuarà al més aviat possible i, en qualsevol cas, dins del termini de 14 dies des de la data en què vostè ens va comunicar la seva intenció de desistir. No obstant això, podrem retenir el reemborsament fins a haver rebut els béns, o fins que vostè hagi presentat una prova de la devolució dels béns, segons quina condició es compleixi primer. El reemborsament s’efectuarà sempre en el mateix mitjà de pagament que vostè va utilitzar per a pagar la compra.

14.4 Devolucions a Canàries, Ceuta i Melilla

Si desitja canviar o retornar un producte que hagués estat lliurat a Canàries, Ceuta o Melilla haurà de posar-se en contacte amb nosaltres en l’adreça electrònica info@culetsdetela.cat

14.5 Canvi de talla

En els casos en què vostè consideri que la talla del producte adquirit no s’ajusta a les seves necessitats, i sense perjudici del dret de desistiment que li assisteix legal i contractualment, podrà sol·licitar el canvi de talla enviant un correu *electronic a info@culetsdetela.cat si:

Es tracti del mateix producte

Present un import igual o superior al primer producte adquirit (en aquest cas, la diferència de preu no li serà repercutida)

S’hagin emprat uns certs mitjans de pagament (per a més informació si us plau consulti la Clàusula 13 dels presents Termes i Condicions). Tingui en compte que aquesta opció únicament es mostrarà quan es compleixin les anteriors condicions.

En cas que l’estoc del *producte estigui disponible. En cas contrari *le *reenvolsaremos els diners o podrà canviar de producte.

Una vegada sol·licitat el canvi de talla i seleccionat el mètode de lliurament deurà en tot cas lliurar el producte sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, en un termini màxim de 14 dies naturals.

14.6 Devolucions de productes defectuosos

En els casos en què vostè consideri que en el moment del lliurament el producte no s’ajusta a l’estipulat en el contracte, haurà de posar-se en contacte amb nosaltres a través de les nostres vies de contacte facilitant les dades del producte així com del mal que sofreix on li indicarem la forma de conducta.

El producte el podrà retornar a la nostra botiga. Procedirem a examinar detingudament el producte retornat i li comunicarem per e-mail dins d’un termini raonable si escau el reemborsament o la substitució del mateix (en el seu cas). El reemborsament o la substitució de l’article s’efectuarà al més aviat possible i, en qualsevol cas, dins dels 14 dies següents a la data en la qual li enviem un correu electrònic confirmant que procedeix el reemborsament o la substitució de l’article no conforme.

Les quantitats pagades per aquells productes que siguin retornats a causa d’alguna tara o defecte, quan realment existeixi, li seran reemborsades íntegrament, inclosos les despeses de lliurament incorreguts per a lliurar-li l’article i els costos en què vostè hagués incorregut per a retornar-nos-el a nosaltres. La devolució s’efectuarà en el mateix mitjà de pagament que es va utilitzar per a pagar la compra. Queden en tot cas fora de perill els drets reconeguts per la legislació vigent.

15.RESPONSABILITAT I EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

Tret que expressament es disposi el contrari en les presents Condicions, la nostra responsabilitat en relació amb qualsevol producte adquirit en la nostra pàgina web estarà limitada estrictament al preu de compra d’aquest producte.

No obstant això, i excepte disposició legal en sentit contrari, no acceptarem cap responsabilitat per les següents pèrdues, amb independència del seu origen:

 1. pèrdues d’ingressos o vendes:

*ii. pèrdua de negoci;

*iii. lucre cessant o pèrdua de contractes;

*iv. pèrdua d’estalvis previstos;

*v. pèrdua de dades; i

vaig veure. pèrdua de temps de gestió o d’horari d’oficina

A causa de la naturalesa oberta d’aquesta pàgina web i a la possibilitat que es produeixin errors en el magatzematge i transmissió d’informació digital, no garantim la precisió i seguretat de la informació transmesa o obtinguda per mitjà d’aquesta pàgina web tret que s’estableixi expressament el contrari en aquesta.

 1. PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Vostè reconeix i consent que tot copyright, marca registrada i altres drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els materials o continguts que s’aporten com a part de la pàgina web ens corresponen en tot moment a nosaltres o als qui ens van atorgar llicència per al seu ús. Vostè podrà fer ús d’aquest material únicament en la forma en què li ho autoritzem expressament nosaltres o els qui ens van atorgar llicència per al seu ús. Això no li impedirà utilitzar aquesta pàgina web en la mesura necessària per a copiar la informació sobre la seva comanda o dades de Contacte.

 1. VIRUS, PIRATERIA I ALTRES ATACS INFORMÀTICS

Vostè no ha de realitzar un ús indegut d’aquesta pàgina web mitjançant la introducció intencionada en la mateixa de virus, troians, cucs, bombes lògiques o qualsevol altre programa o material tecnològicament perjudicial o nociu. Vostè no tractarà de tenir accés no autoritzat a aquesta pàgina web, al servidor en què aquesta pàgina es troba allotjada o a qualsevol servidor, ordinador o base de dades relacionada amb la nostra pàgina web. Vostè es compromet a no atacar aquesta pàgina web a través d’un atac de denegació de servei o d’un atac de denegació de servei distribuït.

L’incompliment d’aquesta clàusula podria portar aparellada la comissió d’infraccions tipificades per la normativa aplicable. Informarem de qualsevol incompliment d’aquesta normativa a les autoritats competents i cooperarem amb elles per a descobrir la identitat de l’atacant. Així mateix, en cas d’incompliment de la present clàusula, deixarà immediatament d’estar autoritzat a usar aquesta pàgina web.

No serem responsables de qualsevol mal o pèrdua resultant d’un atac de denegació de servei, virus o qualsevol altre programa o material tecnològicament perjudicial o nociu que pugui afectar el seu ordinador, equip informàtic, dades o materials a conseqüència de l’ús d’aquesta pàgina web o de la descàrrega de continguts de la mateixa o als quals la mateixa redirigeixi.

 1. LINKS DES DE LA NOSTRA PÀGINA WEB

En el cas que la nostra pàgina web contingui links a altres pàgines web i materials de tercers, aquests links es faciliten únicament a efectes informatius, sense que nosaltres tinguem control algun sobre el contingut d’aquestes pàgines web o materials. Per tant, no acceptem cap responsabilitat per qualsevol mal o pèrdua derivats del seu ús.

 1. COMUNICACIONS PER ESCRIT

La normativa aplicable exigeix que part de la informació o comunicacions que li enviem siguin per escrit. Mitjançant l’ús d’aquesta pàgina web, vostè accepta que la major part d’aquestes comunicacions amb nosaltres siguin electròniques. Ens posarem en contacte amb vostè per correu electrònic o li facilitarem informació penjant avisos en aquesta pàgina web. A efectes contractuals, vostè consent a usar aquest mitjà electrònic de comunicació i reconeix que tot contracte, notificació, informació i altres comunicacions que li enviem de manera electrònica compleixen amb els requisits legals de ser per escrit. Aquesta condició no afectarà els seus drets reconeguts per llei.

 1. NOTIFICACIONS

Les notificacions que vostè ens enviï hauran d’enviar-se a través de la nostra adreça d’email info@culetsdetela.cat. Conformement al que es disposa en la clàusula 22 anterior i tret que s’estipuli el contrari, li podrem enviar comunicacions bé a l’e-mail o bé a l’adreça postal facilitada per vostè a l’hora de realitzar una comanda.

S’entendrà que les notificacions han estat rebudes i han estat correctament fetes en el mateix instant en què es pengin en la nostra pàgina web, 24 hores després d’haver-se enviat un correu electrònic, o tres dies després de la data de franqueig de qualsevol carta. Per a provar que la notificació ha estat feta, serà suficient amb provar, en el cas d’una carta, que tenia l’adreça correcta, estava correctament segellada i que va ser degudament lliurada en correus o en una bústia i, en el cas d’un correu electrònic, que el mateix va ser enviat a l’adreça de correu electrònic especificada pel receptor.

 1. CESSIÓ DE DRETS I OBLIGACIONS

El contracte és vinculant tant per a vostè com per a nosaltres, així com per als nostres respectius successors, cessionaris i causahavents. Vostè no podrà transmetre, cedir, gravar o de qualsevol altra manera transferir un contracte o algun dels drets o obligacions derivats d’aquest, sense haver obtingut el nostre consentiment previ per escrit.

Podem transmetre, cedir, gravar, subcontractar o de qualsevol altra manera transferir un contracte o algun dels drets o obligacions derivats d’aquest, en qualsevol moment durant la seva vigència. Per evitar qualsevol dubte, aquestes transmissions, cessions, gravàmens o altres transferències no afectaran els drets que, en el seu cas, vostè, com a consumidor, té reconeguts per llei ni anul·laran, reduiran o limitaran de qualsevol altra forma les garanties, tant expresses com tàcites, que li haguéssim pogut atorgar.

 1. ESDEVENIMENTS FORA DEL NOSTRE CONTROL

No serem responsables per cap incompliment o retard en el compliment d’alguna de les obligacions assumides, quan el mateix es degui a esdeveniments que estan fora del nostre control raonable («Causa de Força Major»).

Les Causes de Força Major inclouran qualsevol acte, esdeveniment, falta d’exercici, omissió o accident que estigui fora del nostre control raonable i entre altres, els següents:

 1. Vagues, tancaments patronals o altres mesures reivindicatives.
 2. Commoció civil, revolta, invasió, amenaça o atac terrorista, guerra (declarada o no) o amenaça o preparatius de guerra.
 3. Incendi, explosió, tempesta, inundació, terratrèmol, enfonsament, epidèmia o qualsevol altre desastre natural.
 4. Impossibilitat d’ús de trens, vaixells, avions, transports de motor o altres mitjans de transport, públics o privats.
 5. Impossibilitat d’utilitzar sistemes públics o privats de telecomunicacions.
 6. Actes, decrets, legislació, normativa o restriccions de qualsevol govern o autoritat pública.

S’entendrà que les obligacions quedaran suspeses durant el període en què la Causa de Força Major continuï, i disposarem d’una ampliació en el termini per a complir aquestes obligacions per un període de temps igual al que duri la Causa de Força Major. Posarem tots els mitjans raonables perquè finalitzi la Causa de Força Major o per a trobar una solució que ens permeti complir les nostres obligacions malgrat la Causa de Força Major.

 1. RENÚNCIA

La falta de requeriment per part nostra del compliment estricte per la seva part d’alguna de les obligacions assumides per vostè en virtut d’un contracte o de les presents Condicions o la falta d’exercici per part nostra dels drets o accions que ens poguessin correspondre en virtut d’aquest contracte o de les Condicions, no suposarà renúncia ni cap limitació en relació amb aquests drets o accions ni li exonerarà a vostè de complir amb tals obligacions.

Cap renúncia per part nostra a un dret o acció concret suposarà una renúncia a altres drets o accions derivats d’un contracte o de les Condicions. Cap renúncia per part nostra a alguna de les presents Condicions o als drets o accions derivats d’un contracte farà efecte, tret que s’estableixi expressament que és una renúncia i es formalitzi i se li comuniqui a vostè per escrit de conformitat amb el que es disposa en l’apartat de Notificacions anterior.

 1. NUL·LITAT PARCIAL

Si alguna de les presents Condicions o alguna disposició d’un contracte fossin declarades nul·les i sense efecte per resolució ferma dictada per autoritat competent, els restants termes i condicions romandran en vigor, sense que quedin afectats per aquesta declaració de nul·litat.

 1. ACORD COMPLET

Les presents Condicions i tot document a què es faci referència expressa en les mateixes constitueixen l’acord íntegre existent entre vostè i nosaltres en relació amb l’objecte de les mateixes i substitueixen a qualsevol altre pacte, acord o promesa anterior convinguda entre vostè i nosaltres verbalment o per escrit.

Vostè i nosaltres reconeixem haver consentit la celebració d’un contracte sense haver confiat en cap declaració o promesa feta per l’altra part o que pogués inferir-se de qualsevol declaració o escrit en les negociacions entaulades pels dos abans d’aquest, excepte allò que figura expressament esmentat en les presents Condicions.

Ni vostè ni nosaltres disposarem d’acció enfront de qualsevol declaració incerta realitzada per l’altra part, verbal o escrita, amb anterioritat a la data d’un contracte (tret que s’hagués fet tal declaració incerta de manera fraudulenta) i l’única acció de què disposarà l’altra part serà per incompliment de contracte de conformitat amb el que es disposa en les presents Condicions.

 1. EL NOSTRE DRET A MODIFICAR AQUESTES CONDICIONS

Ens reservem la facultat de modificar els Termes i Condicions. Li mantindrem informat dels canvis substancials realitzats en aquests. Les modificacions introduïdes no tindran caràcter retroactiu i, excepte de possibles excepcions segons el cas concret, seran aplicable després de 30 dies de la data de la seva publicació en l’avís corresponent.

Si Vostè no està d’acord amb les modificacions introduïdes, li recomanem no fer ús de la nostra pàgina web.

 1. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

L’ús de la nostra pàgina web i els contractes de compra de productes a través aquesta pàgina web es regiran per la legislació espanyola.

Qualsevol controvèrsia que sorgeixi o guardi relació amb l’ús de la pàgina web o amb aquests contractes serà sotmesa a la jurisdicció no exclusiva dels jutjats i tribunals espanyols.

Si vostè està contractant com a consumidor, res en la present clàusula afectarà els drets que com a tal li reconeix la legislació vigent.

 1. COMENTARIS, SUGGERIMENTS, QUEIXES I RECLAMACIONS

Els seus comentaris i suggeriments seran ben rebuts. Li preguem que ens enviï tals comentaris i suggeriments, així com qualsevol consulta, queixa o reclamació, a través de les nostres vies de contacte o de l’adreça postal o de correu electrònic indicats en la clàusula 2 de les presents Condicions. A més, tenim fulles oficials de reclamació a la disposició dels consumidors i usuaris. Pot sol·licitar-les trucant al telèfon 607 497 527 o a través de les nostres vies de contacte.

Si vostè com a consumidor considera que els seus drets han estat vulnerats, pot dirigir-nos les seves queixes a través de l’adreça de correu electrònic info@culetsdetela.cat amb la finalitat de sol·licitar una solució extrajudicial de controvèrsies.

Model de formulari de desistiment

(Només ha d’emplenar i enviar el present formulari si desitja desistir del contracte)

A l’atenció de CULETS DE TELA. actuant sota el nom comercial *CULETS DE TELA, amb domicili en * Avinguda Països Catalans 216, 08186 Lliçà d’Amunt (Barcelona) i correu electrònic info@culetsdetela.cat.

Per la present li comunico que desisteixo del meu contracte de venda del següent bé: Demanat el/rebut el (*):

Nom del consumidor:

Direcció del consumidor:

Signatura del consumidor (només si el present formulari es presenta en paper) Data:

(*) Ratlli’s el que no escaigui

 

Cistella de la compra